Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez HSW S.A. dla wyznaczonych przez partnerów biznesowych reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, osób kontaktowych lub osób współpracujących, klientów, kontrahentów [1]

 

 I. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8,
zwana dalej HSW S.A. , Administratorem lub Spółką.

 II. Kontakt z Administratorem  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się telefonicznie pod nr 15 843 40 11, poprzez e-mail rodo@hsw.pl
lub przekazując korespondencję tradycyjną na adres siedziby Administratora,
podany w  pkt I.
 III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1.organizowania i utrzymania relacji biznesowych, procesu oceny klienta lub kontrahenta, przygotowania i przedstawienia oferty handlowej, podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy;

2. realizacji ­­praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z  podmiotem,
który wskazał osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu,
do kontaktów lub współpracy, w tym prowadzenia niezbędnej dokumentacji i korespondencji;

3. prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania oraz udokumentowania faktów;

4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

5. wypełnienia obowiązków, związanych z przechowywaniem umowy i  dokumentacji dla realizowanej współpracy, w tym wypełnienia obowiązków wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (np.cywilnego, podatkowego).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

·  art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,
który polega na zapewnieniu właściwej realizacji umowy oraz kluczowej działaności operacyjnej Spółki;

·  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w  szczególności cywilnego, podatkowego, ustawy o rachunkowości, jak również przepisów o archiwizacji.

 IV. Kategorie i źródło pochodzenia danych osobowych Przetwarzamy Państwa dane osobowe, obejmujące m.in. imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję, służbowe dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres e-mail, w zakresie niezbędnym dla utrzymania współpracy lub zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. W uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać dodatkowe dane, takie jak np. numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, adres zamieszkania. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio
od podmiotu, z którym Administrator nawiązał współpracę lub od innych osób działających w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, w tym również ze źródeł publicznych (rejestry publiczne np. KRS, strony internetowe podmiotów, itp.).
 V. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku z celami ich przetwarzania, podanymi w pkt III, w tym przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywanie danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (zgodnie z art. 118 Kodesku cywilnego), a także przez czas określony
dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona poszczególna dokumentacja archiwalna zgromadzona u Administratora.
 VI. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy w ramach swojej działalności lub do podmiotów określonych w przepisach prawa. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
(odrębni administratorzy). Odbiorcami mogą być podmioty z Grupy Kapitałowej
PGZ  [2] lub Kontrahenci Administratora, w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora.
 VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG Administrator nie planuje bezpośrednio, we własnym zakresie przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG.
 VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych;
· sprostowania swoich danych osobowych;
· usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ze szczególną sytuacją osobistą,
· przenoszenia danych osobowych,

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W ramach przetwarzania danych, o których mowa w pkt IV niniejszej informacji Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie będą także profilowane.

 

 

[1]  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz.   UE  L 119  z  4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz.  Urz.  UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej RODO.

[2] Wykaz podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PGZ jest dostępny pod linkiem https://grupapgz.pl/spolki/