Sprzedaż używanych samochodów

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży samochodów osobowych

 

AUTOSAN sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki

I. Przedmiotem sprzedaży są używane pojazdy:

Lp.

Nr rejestracyjny

Marka i Typ

Rodzaj pojazdu

Rok produkcji

Przebieg

Cena

wywoławcza

[zł brutto]

Kwota

wadium [zł]

1.

RSA02015

Volvo S40

osobowy

2009

390000

13.500,00 zł

1097,56

2.

RSA15YR

Peugeot Partner

osobowy

2008

274000

8.400,00 zł

682,93

3.

RSA50719

Ford Focus

osobowy

2016

281324

24.300,00 zł

1975,61

 

II. Cena wywoławcza wskazana jest osobno dla każdego składnika przeznaczonego do zbycia w powyższym zestawieniu.

III. Oględzin pojazdów można dokonać w dniach 02.08.2021 r. – 15.09.2021 r. w godzinach od 7:30 do 17:00 w Sanoku, przy ul. Lipińskiego 109 – na Serwisie Spółki (tj. za budynkiem biurowca Autosan).

IV. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości określonej w ust. I powyżej na konto wskazane przez organizatora przetargu, w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 89 1130 1017 0080 0872 0920 0001, w terminie do dnia 16.09.2021 r. do godz. 15:00. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pojazd, wpłacona kwota wadium powinna stanowić sumę kwot wadium dla poszczególnych pojazdów, dla których złożono oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

 uczestnik postępowania nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,

uczestnik postępowania, który wygrał postępowanie, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty.

Wadium będzie zdeponowane na rachunku bieżącym AUTOSAN sp. z o.o. i nie podlega oprocentowaniu.

Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Postępowanie obejmujące sprzedaż samochodów należących do AUTOSAN sp. z o.o.”

  1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży samochodów należących do AUTOSAN sp. z o.o.
  2. Oferta musi zawierać dowód wniesienia wadium.

VI. Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 16.09.2021 r. do godziny 15:00 w Sekretariacie AUTOSAN sp. z o.o. przy ul. Lipińskiego 109 w Sanoku, piętro 3.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym o godzinie 12.00.

VIII. Postępowanie może być zamknięte bez wybrania oferty, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sprzedaży samochodów należących do AUTOSAN sp. z o.o.

IX. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej najwyższych ofert (tj. o tej samej cenie), zastosowane zostaną zasady określone w Regulaminie sprzedaży samochodów należących do AUTOSAN sp. z o.o.

X. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, nie później niż w dniu podpisania umowy, ale jeszcze przed jej podpisaniem.

XI. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży oraz po wystawieniu faktury przez Sprzedającego, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego ceny nabycia.

 

Regulamin sprzedaży samochodów osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące
naszej firmy - wpisz swój adres email.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korzystania z Newslettera, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Nadto, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@autosan.pl.